Z ŻYCIA WSPÓLNOT

 
 
Strefy płatnego parkowania a sprzątanie chodników

 
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego podjął decyzję, że na czterech drogach powiatowych w centrum Wałbrzycha (ul. Chrobrego, Al. Wyzwolenia, ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego) zostaną wprowadzone Strefy Płatnego Parkowania (SPP).

Oznacza to, że we wskazanych obszarach wprowadzone zostanie stosowne oznakowanie pionowe i poziome oraz będą zamontowane parkometry, co umożliwi zarządcy dróg powiatowych pobieranie opłat za parkowanie zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXVI/236/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat oraz w uchwałach zmieniających jej zapisy.

Obecnie przygotowywane są dokumenty do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na urządzenie i obsługę Strefy Płatnego Parkowania przy drogach powiatowych na terenie Wałbrzycha.

Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych ma na celu uporządkowanie systemu postoju pojazdów, zmniejszenie deficytu miejsc postojowych oraz zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych. Aspekt finansowy - tzn. zysk stanowiący różnicę pomiędzy dochodem tworzonym z opłat za parkowanie a kosztem zorganizowania i obsługi SPP - jest na dzień dzisiejszy drugoplanowy, ale także brany pod uwagę.

Zasady i stawki określa Rada Miejska Wałbrzycha. To ona zakwalifikowała te ulice do I strefy parkowania, co oznacza, że za pierwszą godz. będzie obowiązywała stawka 3 zł, za drugą 3,60 zł, za trzecią 4,30 zł. Abonament dla mieszkańca to 30 zł za rok. Opłaty pobierane będą, zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej Wałbrzycha, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17.00, a w sobotę w godz. 9.00-14.00.

Analizując przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) warto zwrócić uwagę na art. 5 ust. 1 pkt. 4:

Art. 5.16) 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

  1. wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  2. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
  3. 17) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
    3a)18) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
    3b)18) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
  4. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

 


 


     |  do góry  |