AKTUALNOŚCI

 
 
Uwaga zmiana okresu rozliczeniowego wody

  

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu informuje, że począwszy o okresu rozliczeniowego, który rozpoczął się w czerwcu bieżącego roku w dniu dokonania odczytu wodomierza/wodomierzy, koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków wynikające z faktur dostawcy wody do budynków wielolokalowych, będą rozliczane w okresach rozliczeniowych nie dłuższych niż 12 miesięcy. Oznacza to, że kolejne odczyty wodomierzy w lokalach mieszkalnych, stanowiące podstawę do rozliczeń, będą dokonywane w czerwcu każdego następnego roku.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego z 6 do 12 miesięcy zostało zaakceptowane przez właścicieli lokali: odpowiednio dla zasobu komunalnego przez Gminę Wałbrzych a dla budynków wspólnot mieszkaniowych przez ich członków poprzez zmianę stosownych regulaminów.

Poza wydłużeniem okresu rozliczeniowego obowiązują dotychczasowe zasady rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków zgodnie, z którymi w szczególności:

  • wodomierze lokalowe w systemie opomiarowanym traktowane są jako podzielniki kosztów,

  • na poczet kosztów odbiorcy w lokalach wnoszą zaliczki miesięczne w wysokości ustalonej przez zarządcę budynku na podstawie średniego zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem koszów wynikających z różnicy (w części przypadającej na odbiorcę) pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych.

  • rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków polega na porównaniu przypadającego na lokal z należnymi zaliczkami w okresie rozliczeniowym i dokonaniu na tej podstawie stosownej korekty na koncie odbiorcy wody.

W indywidualnych przypadkach wspólnot mieszkaniowych mogą obowiązywać odmienne zasady, wynikające z przyjętych przez wspólnoty mieszkaniowe regulaminów rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków.

 

 

 


 


     |  do góry  |