INFORMACJE DLA NAJEMCY

 
INFORMATOR INTERESANTA
Co może, a co musi najemca?

  
W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, szczegółowo zostały wymienione obowiązki najemcy i wynajmującego w zakresie utrzymania lokalu w odpowiednim stanie technicznym.

Do zakresu prac, które najemca lokalu jest obowiązany wykonać na koszt własny, należy naprawa i konserwacja:

 • podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych,
 • okien i drzwi,
 • wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą,
 • trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą,
 • osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej,
 • pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów,
 • etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana,
 • przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
 • innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:
  -  malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
  -  malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Ponadto najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy w przypadku uszkodzenia lub dewastacji budynku, jego pomieszczeń lub urządzeń, służących do wspólnego użytku mieszkańców.

 

Do obowiązków wynajmującego lokal należy w szczególności:

 • utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia,
 • dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy,
 • dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:
  -  napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu,
  -  wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

W praktyce przyjęto zasadę, że w przypadku występowania zaległości w opłatach za używanie lokalu, wynajmujący dokonuje wymiany elementów, których wymiana należy do jego obowiązków, po spłacie zaległości.

 

 


     |  do góry  |