INFORMACJE DLA NAJEMCY

 
INFORMATOR INTERESANTA
Jak nabyć lokal od Gminy Wałbrzych?

  

Aktualne warunki nabycia lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zostały uregulowane w Uchwale Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XLVIII/587/17 z dnia 28 września 20017 r. 

Przedmiotem sprzedaży mogą być lokale stanowiące zasób Gminy Wałbrzych, które nie znajdują się w budynkach:

 • zlokalizowanych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie inne niż mieszkaniowe
 • przeznaczonych do rozbiórki lub kapitalnego remontu,
 • które jako nieruchomości docelowo przeznaczone są na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych poprzez najem (zasób lokali socjalnych Gminy Wałbrzych),
 • nowo wybudowanych lub po kapitalnym remoncie przez okres 15 lat od daty oddania budynku do eksploatacji, jeżeli stanowią one w całości własność Gminy Wałbrzych

ponadto wyłączeniu ze sprzedaży podlegają lokale mieszkalne, które;

 • zostały wynajęte na czas określony jako lokale socjalne oraz lokale wynajęte na czas wykonywania świadczenia pracy
 • oddane w najem, jako lokale zamienne na czas remontu, przebudowy lub modernizacji lokalu poprzednio zajmowanego
 • położone są w budynkach szkolnych, żłobkach, przedszkolach i innych obiektach stanowiących siedziby placówek oświatowych,
 • przeznaczone do czasowego zasiedlenia w sytuacjach kryzysowych typu pożar, zakaz użytkowania mieszkania i inne

 

Jak nabyć lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy?

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wałbrzych może nastąpić w trybie:

przetargowym – wolne lokale mieszkalne, wskazane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha, których zbycie uzasadnione jest względami racjonalnego gospodarowania zasobem gminnym 

bezprzetargowym – lokale oddane w najem, których najemcy korzystają z pierwszeństwa ich nabycia określonego w ustawie  i nie zalegają z czynszem i innymi opłatami związanymi z użytkowaniem lokalu mieszkalnego

Od cen sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym udzielane są bonifikaty w wysokości:

1.       50% przy zapłacie jednorazowej lub na raty.

Bonifikaty tej nie stosuje się przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, w którym remont kapitalny został sfinansowany wyłącznie ze środków Gminy a najemca lokalu złożył wniosek o jego nabycie przed upływem 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy najmu lub od dnia przekazania lokalu najemcy.

2.       90 % przy zapłacie jednorazowej lub na raty, jeżeli najemca wstąpił w stosunek najmu po dniu 1 stycznia 2011r w wyniku kwalifikacji przyznanej przez Gminę na wykonanie remontu kapitalnego na koszt przyszłego najemcy.

Rozłożona na raty niespłacona część ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu  stopy procentowej równej dwukrotności stopy redyskonta weksli  stosowanej przez NBP.

  

Jak nabyć garaż stanowiący własność Gminy?

Sprzedaż garaży może nastąpić w trybie:

przetargowym – wolne garaże wskazane przez Prezydenta Miasta, których zbycie uzasadnione jest względami racjonalnego gospodarowania zasobem Gminy.

bezprzetargowym – na rzecz dotychczasowego najemcy, który zajmuje garaż na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony, nieprzerwanie od co najmniej  1 roku i nie zalega z czynszem i innymi opłatami związanymi z użytkowaniem garażu

Rozłożona na raty niespłacona część ceny sprzedaży garażu podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu  stopy procentowej równej dwukrotności stopy redyskonta weksli  stosowanej przez NBP.

 

Jak nabyć lokal użytkowy stanowiący własność Gminy?

Sprzedaż lokali użytkowych może nastąpić w trybie:

przetargowym – wolne lokale wskazane przez Prezydenta Miasta, których zbycie uzasadnione jest względami racjonalnego gospodarowania zasobem Gminy.

bezprzetargowym – na rzecz dotychczasowego najemcy, który zajmuje lokal na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony, nieprzerwanie od co najmniej  1 roku i prowadzi w nim działalność gospodarczą zgodnie z zawartą umową najmu i nie zalega z czynszem i innymi opłatami związanymi z użytkowaniem wynajmowanego lokalu użytkowego

 

 wyłączeniu ze sprzedaży podlegają lokalu użytkowe :

 • zlokalizowane na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zastrzega przeznaczenie inne niż dotychczas określone,
 • przeznaczone do rozbiórki lub kapitalnego remontu,
 • które jako nieruchomości docelowo przeznaczone są na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych poprzez najem (zasób lokali socjalnych Gminy Wałbrzych),
 • nowo wybudowane lub po kapitalnym remoncie przez okres 15 lat od daty oddania budynku do eksploatacji, jeżeli stanowią one w całości własność Gminy Wałbrzych.
 • Wynajmowane lub oddane do użytkowania na podstawie użyczenia partiom politycznym, stowarzyszeniom, organizacjom społecznym
 • położone w obiektach użyteczności publicznej.

Rozłożona na raty niespłacona część ceny sprzedaży garażu podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu  stopy procentowej równej dwukrotności stopy redyskonta weksli  stosowanej przez NBP.

 

Czynności związane ze sprzedażą w/w lokali są podejmowane po złożeniu przez najemcę pisemnej deklaracji wyrażającej wolę nabycia lokalu (wniosku) oraz po wpłaceniu zaliczki na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży. Koszty przygotowania dokumentacji oraz koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca.

Cena sprzedaży lokalu w drodze bezprzetargowej stanowi kwotę równą jego wartości rynkowej, określoną w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego

Sprzedaż lokalu odbywa się z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste lub ze sprzedażą udziału z nim związanego w nieruchomości gruntowej.

 

 


     |  do góry  |