INFORMACJE DLA NAJEMCY

 
INFORMATOR INTERESANTA
Masz zadłużenie - Co możesz zrobić?

  
Osoby zainteresowane spłatą zadłużenia mogą:

1. WYSTĄPIĆ O ZAWARCIE POROZUMIENIA Z WIERZYCIELEM (MZB sp. z o.o.)

  • Celem wypracowania warunków porozumienia należy zgłosić się do Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o. o. w Wałbrzychu przy ul. Gen. Andersa 48.
  • Decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości pieniężnych z tytułu najmu lokalu lub bezumownego zajmowania lokalu, podejmuje Prezydent Miasta Wałbrzycha.
  • Realizując warunki porozumienia w sprawie spłaty należności w ratach, uchronisz się przed rozwiązaniem umowy najmu, prowadzeniem postępowania sądowo-komorniczego.

Uwaga: Zgodnie z art. 9 ust. 3 Uchwały nr XIX/166/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania … w razie niedotrzymania terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha w całości, a pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Szczegółowych informacji udziela: Dział Rozliczeń tel. (74) 887-05-14, Referat Windykacji tel. (74) 843-30-01, (74) 887-05-01

 

2. UBIEGAĆ SIĘ O UMORZENIE NALEŻNOŚCI CZYNSZOWYCH

  • Umorzenie należności czynszowych może nastąpić na wniosek dłużnika zawierający m.in. oświadczenie o wysokości dochodów oraz udokumentowaną sytuację materialną i bytową wszystkich pełnoletnich domowników wspólnie zamieszkałych i zameldowanych w lokalu oraz złożeniu oświadczenia majątkowego.
  • Druk wniosku można pobrać w Biurze Lokalowym Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Gen. Andersa 48, w poszczególnych Biurach Obsługi Klienta oraz ze strony internetowej www.mzbwalbrzych.pl.

Szczegółowych informacji udziela: Referat Windykacji tel. (74) 843-30-01, (74) 887-05-01

Podstawa prawna - Uchwała nr XIX/166/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wałbrzych lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

 

3. UBIEGAĆ SIĘ O „ODPRACOWANIE ZADŁUŻENIA”

  • Najemca lub dłużnik, który nie posiada tytułu prawnego do lokalu, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej może ubiegać się o odpracowanie zadłużenia w formie świadczenia ekwiwalentnego.
  • Druk wniosku można pobrać w Biurze Lokalowym Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Gen. Andersa 48, w poszczególnych Biurach Obsługi Klienta oraz ze strony internetowej www.mzbwalbrzych.pl.

Szczegółowych informacji udziela: Referat Windykacji tel. (74) 843-30-01, (74) 887-05-01

Podstawa prawna – Zarządzenie nr 1140/2011 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15 września 2011 r. w sprawie Programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

 


 


     |  do góry  |