INFORMACJE DLA NAJEMCY

 
INFORMATOR INTERESANTA
Informacje dla dłużnika

  
1) Zgodnie z Uchwałą nr XIX/166/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wałbrzych lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, a także warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, na wniosek dłużnika należności pieniężne mogą być:
  1. odraczane w całości lub w części,
  2. rozkładane na raty w całości lub w części,
  3. umarzane w całości lub w części.

UWAGA:
W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonej należności bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność następuje z mocy prawa wygaśnięcie przedmiotowej decyzji w całości, a pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę liczonymi od terminu pierwotnie określonego przed udzieleniem ulgi.

Umorzenie należności głównej, powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.

Wniosek o udzielenie ulgi w przypadku należności z tytułu czynszu najmu pobieranych przez MZB sp. z o.o., dłużnik składa w MZB sp. z o.o. lub w Biurze Lokalowym Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

2) Zgodnie z Zarządzeniem nr 631/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie Programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, dłużnik może ubiegać się o odpracowanie zadłużenia w formie świadczenia ekwiwalentnego.

Wniosek należy złożyć w Biurze Lokalowym Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu lub w MZB sp. z o.o.

3) Dłużnik zalegający z płatnościami czynszu bądź odszkodowaniem za bezumowne zajmowanie lokalu winien liczyć się z tym, że na podstawie zawartej przez Gminę Wałbrzych umowy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. z/s we Wrocławiu, może zostać wpisany do KRD.

 

 


     |  do góry  |