INFORMACJE DLA NAJEMCY

 
INFORMATOR INTERESANTA
Zasady dokonywania zamian lokali mieszkalnych

  
 1. Wzajemna zamiana lokali mieszkalnych następuje na wniosek osób zainteresowanych:
  - pomiędzy najemcami lokali należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych,
  - pomiędzy najemcami lokali należącymi do zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych
  i osobami zajmującymi lokal w innych zasobach.
   
 2. Biuro Zamian Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu prowadzi bazę wzajemnych zamian lokali mieszkalnych, której zadaniem jest udostępnienie osobom ujętym w bazie wzajemnych zamian, danych zawartych w zgłoszeniach ofertowych.
   
 3. Jeżeli wnioskodawca, posiadający dotychczas tytuł prawny do jednego lokalu, wyraża chęć dokonania zamiany na więcej niż jeden lokal, umowy najmu mogą być zawarte wyłącznie
  z najemcami, jego wstępnymi, zstępnymi, rozwiedzionymi małżonkami, pełnoletnim rodzeństwem oraz osobami, które pozostawały w faktycznym wspólnym pożyciu.
   
 4. Wzajemna zamiana lokali następuje po wyrażeniu zgody na zamianę przez właścicieli lokali.
   
 5. Osoby wnioskujące o wzajemną zamianę lokali uzgadniają między sobą sposób usunięcia ewentualnych nieprawidłowości w realizowaniu umów najmu dotyczących zajmowanych przez nie lokali, w tym w szczególności wyznaczają wnioskodawcę zobowiązanego do:
  - uregulowania zaległości związanych z najmem lokalu,
  - zlikwidowania samowoli budowlanej w lokalu lub w lokalach będących przedmiotem wzajemnej zamiany,
  - przedłożenia właścicielom lokali uzgodnień dokonanych na piśmie.
   
 6. Można odmówić zgody na wzajemną zamianę lokali, jeżeli informacje zawarte we wnioskach
  i załączonych do nich dokumentach oraz wyniki przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego nie dają gwarancji wykonania w wyznaczonym terminie zobowiązań wobec Gminy określonych
  w pkt. 5.
   
 7. Zamiana lokalu socjalnego na lokal mieszkalny jest dopuszczalna pod warunkiem spełnienia przez osobę kierowaną do zawarcia umowy na lokal socjalny, kryterium dochodowego, tj. gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekraczał 100% w gospodarstwie jednoosobowym
  i 75% w gospodarstwie domowym wieloosobowym, najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
   
 8. Na wyłączny wniosek najemcy, gdy przemawiają za tym jego warunki społeczno-ekonomiczne, umowa najmu na lokal uzyskany w drodze wzajemnej zamiany, może być zawarta także wtedy, gdy w wyniku zamiany, na osobę uprawnioną do zamieszkiwania w lokalu będzie przypadać najmniej 5m2 powierzchni mieszkalnej.
   
 9. Prezydent Miasta może proponować zamianę lokalu mieszkalnego najemcy, bądź byłemu najemcy zalegającemu z opłatami czynszu przed wszczęciem postępowania sądowego o eksmisję, wskazując oferenta ujętego w bazie wzajemnych zamian, który wyrówna co najmniej 50% zaległości z tytułu czynszu. Warunkiem złożenia propozycji zamiany jest uprzednie złożenie przez dłużnika formularza zgłoszeniowego do bazy wzajemnych zamian. Dokonanie tego typu zamiany następuje po uprzednim zawarciu umowy, dotyczącej uregulowania zaległości czynszowych.
   
 10. Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na zamianę lokalu mieszkalnego, jeżeli w bazie wzajemnych zamian lokali mieszkalnych prowadzonej przez właściwą jednostkę organizacyjną znajdują się oferty osób, które deklarują spłatę co najmniej 50% zadłużenia dotyczącego lokalu objętego eksmisją (z równoczesnym jego remontem), a osoby te zajmują lokale, które mogą zostać zakwalifikowane jako lokal socjalny.
   
 11. Koszty związane z remontem lokali stanowiących przedmiot zamiany obciążają przyszłych najemców.
   
 12. Gmina może dokonać zmiany lokalu na lokal wolny najemcom, którzy:
  a) zajmują lokale mieszkalne niedostosowane do potrzeb wynikających z warunków zdrowotnych w następujących przypadkach:
  - gdy lokal zajmowany jest przez (najemcę lub członka jego rodziny) o znacznym stopniu niepełnosprawności i poruszającą się na wózku inwalidzkim, położony jest w budynku powyżej pierwszego piętra,
  - gdy zajmowany lokal nieprzystosowany jest pod względem wielkości, struktury
  i wyposażenia dla zamieszkałej w nim osoby niepełnosprawnej o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (najemcy lub członka jego rodziny), pod warunkiem przedłożenia stosownego zaświadczenia lekarskiego określającego wymagane warunki i wyposażenie lokalu mieszkalnego dla osoby niepełnosprawnej.
  b) zajmują lokal nie kwalifikujący go do otrzymania dodatku mieszkaniowego ze względu na ponadnormatywną powierzchnię użytkową,
  c) ubiegają się o zamianę lokalu o niższym standardzie,
  d) zajmują lokal, który w wyniku zawarcia małżeństwa, urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka nie zapewnia minimalnej normy powierzchni pokoi (5m2 na osobę),
  e) zostali uznani przez sąd rodziną zastępczą i zajmują lokal, który nie zapewnia minimalnej powierzchni pokoi (5m2 na osobę),
  f) wystąpili z wnioskiem o zamianę na lokal o mniejszej powierzchni mieszkalnej o co najmniej 15m2 od dotychczas zajmowanego lokalu.
   
 13. W celu realizacji powyższych zamian, najemca winien złożyć w Biurze Zamian Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wypełniony wniosek mieszkaniowy, stosowne dokumenty, uzasadniające konieczność zamiany lokalu.
   
 14. Prawo do wymiany lokalu mają wnioskodawcy wymienieni w pkt. 12, którzy nie mają zaległości czynszowych lub zawarli ugodę w sprawie zapłaty zaległych i bieżących zaległości,
  a przekazywany do dyspozycji gminy lokal jest w dobrym stanie technicznym i nadaje się do natychmiastowego zasiedlenia.
   
 15. Dla celów porządkowych sporządza się roczne wykazy najemców, których lokale podlegają zamianie, które po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej zatwierdza Prezydent Miasta.
   
 16. Gmina może dokonać zamiany lokali w pierwszej kolejności z osobami, które wykonają na własny koszt remont proponowanego do zamiany lokalu. Warunki wykonania remontu będą uregulowane w umowie o remont lokalu.
   
 17. Gmina może dokonać zamiany lokali w budynkach nowo-wybudowanych lub po modernizacji (kapitalnym remoncie) w pierwszej kolejności z osobami mającymi złożone oferty zamiany swojego lokalu, który spełnia wymogi lokalu zamiennego.
 

 


     |  do góry  |