A A A

    

AKTUALNOŚCI

   

 

Do wynajęcia billboard jednostronny

   

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu informuje, że Rada Miejska Wałbrzycha podjęła Uchwałę nr XLIX/596/2017 w sprawie wprowadzenia Programu restrukturyzacji zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych.

 

Program restrukturyzacji zadłużenia zostaje wprowadzony w celu pomocy dłużnikom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, zapobiegania eksmisji i bezdomności, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, z uwzględnieniem zasad racjonalności gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wałbrzych.

Realizacja pomocy odbywa się wyłącznie na wniosek dłużnika po spełnieniu warunków wynikających z zawartego porozumienia tj. m.in.:

  • w terminie 3 miesięcy od daty podpisania porozumienia dłużnik dokona spłaty 30% kwoty należności wynikającej z zawartego porozumienia

  • od dnia złożenia wniosku o umorzenie, przez okres 12 miesięcy regularnie i terminowo będzie wnosić bieżące opłaty czynszowe lub odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, chyba że nie zamieszkuje już w lokalu wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych

Szczegółowe warunki umorzenia określa porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Wałbrzych a dłużnikiem. Umorzenie należności nastąpi po upływie 12 miesięcy od daty podpisania porozumienia o którym mowa powyżej.

Wniosek o umorzenie dłużnik składa w Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o., właściwym ze względu na miejsce położenia lokalu w terminie do 30.04.2018 r.

Uwaga! PRZEDMIOTEM UMORZENIA MOGĄ BYĆ ZALEGŁOŚCI POWSTAŁE DO DNIA 31.12.2014 R.

 


Dokumenty do pobrania:


 

 


 

 |  do góry  |